POLITYKA PRYWATNOŚCI

[www.kodeksrodo.pl]

 1. Postanowienia ogólne

  1. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem serwisu dostępnego pod adresem www.kodeksrodo.pl (dalej: Platforma lub Serwis), czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest RS JAMANO sp. z o.o. S.K. z siedzibą w Warszawie (01-858 Warszawa, ul. Rudnickiego 1/84) KRS: 0000629828, NIP: 5482675471, REGON: 36501700600000 (Administrator). Kontakt z nami możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@kodeksrodo.pl.

  2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innymi aktualnie obowiązującymi (tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych) przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

  3. Cel i zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych użytkowników Platformy został szczegółowo wskazany w dalszej części polityki prywatności.

 2. Informacje podstawowe

  1. Administrator przetwarza dane osobowe:

   1. Niezalogowanych użytkowników korzystających z serwisu dostępnego pod adresem www.kodeksrodo.pl oraz usług, z których korzystanie nie wymaga logowania (np. formularz kontaktowy, wybór pakietu, subskrypcja newslettera).

   2. Zarejestrowanych użytkowników usług przeznaczonych dla podmiotów z sektora medycznego, które wyraziły wolę przystąpienia do „Kodeksu dla placówek medycznych”,

   3. Zalogowanych użytkowników usług przeznaczonych dla podmiotów z sektora medycznego, które wyraziły wolę przystąpienia do „Kodeksu dla placówek medycznych” (np. materiały edukacyjne, artykuły, testy wiedzy, ankiety, interaktywne szkolenia).

   4. Zalogowanych użytkowników platformy e-learningowej, w tym posiadających indywidualne konto pracowników podmiotu medycznego, który przystąpił do „Kodeksu dla placówek medycznych”.

  2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu:

   1. Realizacji działań wykonywanych na żądanie przedstawiciela podmiotu medycznego przed zawarciem umowy, o której mowa w punkcie 2) poniżej (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – „podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”

   2. Zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) polegających na rejestracji i prowadzeniu konta użytkownika na stronie www.platforma.jamano.pl oraz przystąpienia do „Kodeksu dla placówek medycznych”

    poprzez wypełnienie ankiety „Kodeks RODO – sprawdzenie zgodności” i (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”.

   3. Wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej, w tym wystawiania i przechowywania faktur (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”.

   4. Dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

    • „prawnie uzasadniony interes”. Terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny.

   5. Poprawy jakości świadczonych usług, w tym badania satysfakcji klienta (podstawa prawna

    • art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.

   6. Prowadzenia komunikacji, w tym obsługi zgłoszeń i udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem poczty elektronicznej, w trakcie rozmów telefonicznych oraz za pośrednictwem dostępnego w Serwisie formularza kontaktowego (podstawa prawna -art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.

   7. Utrzymywania i rozwijania relacji biznesowych z reprezentowanym przez daną osobę podmiotem medycznym (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”;

   8. Realizacji marketingu bezpośredniego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) –

    „prawnie uzasadniony interes”;

   9. Komunikacji marketingowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. poczty elektronicznej, telefonu) w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – „zgoda”, z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  3. Podanie danych w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy z Administratorem, jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i jej wykonania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy, w tym korzystania z funkcjonalności Platformy.

  4. Przekazanie danych w celu nawiązania kontaktu z Administratorem i prowadzenia komunikacji (za pośrednictwem poczty elektronicznej, w trakcie rozmów telefonicznych, za pośrednictwem formularza kontaktowego) jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania kontaktu i uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przekazania użytkownikowi odpowiedzi lub nawiązania kontaktu.

  5. Podanie danych w celu otrzymywania komunikacji marketingowej jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji handlowych za pośrednictwem wybranego kanału komunikacji (adres e-mail, numer telefonu). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości otrzymywania treści marketingowych. Odbiorca komunikacji może zrezygnować z jej otrzymywania w każdej chwili, w szczególności poprzez kontakt z Administratorem lub inspektorem ochrony danych (IOD).

  6. Dane nie będą wykorzystywane przez Administratora do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

  7. Dane osobowe zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio od użytkownika usług przeznaczonych dla podmiotów z sektora medycznego. Administrator może również przetwarzać:

   1. dane innych osób przekazane przez użytkownika Platformy podczas korzystania przez niego z usług opisanych w niniejszej polityce prywatności (np. służbowe dane kontaktowe pracowników podmiotu medycznego, którzy korzystają z indywidualnego konta na Platformie i udostępnionych usług);

   2. dane osobowe pozyskane od podmiotów medycznych, z którymi współpracuje Administrator, na podstawie zawartych umów o świadczenie usług (np. dane osób do kontaktu ze strony podmiotu medycznego, dane uczestników szkoleń online, odbiorców materiałów edukacyjnych oferowanych w ramach Platformy).

  8. Zakres przetwarzanych przez Administratora danych obejmuje w szczególności:

   1. imię i nazwisko osoby korzystającej z udostępnionych na Platformie usług,

   2. nazwę podmiotu medycznego,

   3. służbowy adres korespondencyjny,

   4. służbowy numer telefonu,

   5. adres służbowej poczty elektronicznej,

   6. numer identyfikacji podatkowej (NIP),

    7) adres IP.

    - w zależności od wskazanych powyżej celów przetwarzania.

  9. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń.

  10. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być przekazywane – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora -innym podmiotom, w tym:

   1. podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa;

   2. podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora, np. dostawcom usług technicznych, podmiotom świadczącym usługi doradcze oraz innym podmiotom realizującym usługi na podstawie zawartych umów;

   3. innym administratorom danych w zakresie niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych, np. operatorom płatności elektronicznych, kancelariom notarialnym lub prawnym lub innym podmiotom na podstawie zawartych umów;

  11. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

   1. czas niezbędny do realizacji umowy,

   2. czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,

   3. czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,

   4. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu,

   5. czas do momentu wycofania zgody.

  12. Administrator informuje, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych, każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku w sprawie:

   1. dostępu do danych (informacja o przetwarzaniu danych osobowych lub kopia danych),

   2. sprostowania danych (gdy są one nieprawidłowe),

   3. usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

   4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

   5. przenoszenia danych do innego administratora,

   6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy podstawą

    przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,

   7. wycofania zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym czasie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

    – na zasadach określonych w RODO.

  13. Każda osoba, której dane dotyczą, ma także prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

 3. Dane gromadzone automatycznie

  1. Korzystanie z dostępnej pod adresem www.platforma.jamano.pl Platformy wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, które są automatycznie zapisywane w dziennikach zdarzeń.

  2. W dziennikach zdarzeń zapisywane są dane dotyczące sesji użytkowników. W szczególności są to: adres IP, rodzaj i nazwa urządzenia, data i czas odwiedzin naszego serwisu, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.

  3. Dane wskazane w ust. 2 powyżej nie są kojarzone z konkretnymi osobami.

  4. Dostęp do zawartości dzienników zdarzeń posiadają osoby upoważnione przez Administratora

   do administrowania Serwisem.

  5. Chronologiczny zapis informacji o zdarzeniach stanowi wyłącznie materiał pomocniczy, wykorzystywany w celach administracyjnych. Analiza dzienników zdarzeń umożliwia w szczególności wykrywanie zagrożeń, zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa Serwisu oraz wykonywanie statystyk w celu lepszego poznania sposobu korzystania z Serwisu przez użytkowników.

  6. Dane wskazane w ust. 2 powyżej są wykorzystywane w celu diagnozowania problemów związanych z funkcjonowaniem Serwisu i analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, zarządzania Serwisem oraz w celu wykonywania statystyk (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.

  7. Serwis wykorzystuje do swego działania pliki cookies. Więcej informacji na ten temat znajduje się w treści „POLITYKI COOKIES”.

 4. Postanowienia końcowe

  1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy Platformy dostępnej pod adresem www.kodeksrodo.pl

  2. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych (w tym do stron współpracujących z Administratorem partnerów i innych podmiotów zewnętrznych). Administrator sugeruje, aby każdy użytkownik, po przejściu na inne strony, zapoznał się z obowiązującymi tam politykami prywatności.

  3. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej polityce prywatności w szczególności w przypadku:

   1. rozwoju technologii,

   2. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa informacji,

   3. rozwoju Serwisu.

  4. O stosownych zmianach w treści polityki prywatności Administrator powiadomi użytkowników poprzez zamieszczenie komunikatu w Serwisie.