Spółka RS JAMANO otrzymała akredytację Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako podmiot, który może skutecznie monitorować przestrzeganie zasad Kodeksu.

W Kodeksie postępowania dotyczącego ochrony danych osobowych przetwarzanych w placówkach medycznych przewidziano mechanizmy pozwalające prowadzić obowiązkowe monitorowanie przestrzegania przepisów Kodeksu przez podmioty lecznicze, które podjęły się jego stosowania. Jest to zadanie dla tak zwanego podmiotu monitorującego stosowanie Kodeksu - więcej o roli i zadaniach podmiotu monitorującego przeczytać można na stronie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/pl/426/1105.

Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie powierzyła RS JAMANO pełnienie roli podmiotu monitorującego Kodeks. RS JAMANO dysponuje odpowiednim poziomem niezależności oraz wiedzy fachowej w dziedzinie będącej przedmiotem Kodeksu. Dysponuje również procedurami pozwalającymi ocenić zdolność członków Kodeksu do stosowania Kodeksu, monitorować przestrzeganie przez nich jego przepisów oraz okresowo dokonywać przeglądu jego funkcjonowania.