Zapoznaj się z treścią Kodeksu – Kodeks postępowania dotyczący ochrony danych osobowych przetwarzanych w małych placówkach medycznych.

 

Historia powstania

Kodeks postępowania RODO dla małych placówek medycznych został złożony do Urzędu Ochrony Danych Osobowych już we wrześniu 2018 r. – jako pierwszy w sektorze ochrony zdrowia.

To, co wyróżnia Kodeks to fakt, że został napisany jasnym i zrozumiałym językiem oraz posługuje się wieloma praktycznymi przykładami wyjaśniającymi i doprecyzowującymi poszczególne przepisy RODO. Sam Kodeks jest przejrzysty i przystępny – zarówno dla małych placówek medycznych i ich pracowników, którzy będą go stosować, jak i dla pacjentów, których dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z kodeksem.

 

Konsultacje społeczne

Przed złożeniem do Prezesa UODO Kodeks był szeroko konsultowany z placówkami medycznymi, tak by przyjęte w nim rozwiązania odpowiadały na realne potrzeby tych, którzy będą go później stosować. Autorzy Kodeksu uzyskali również pozytywne opinie Fundacji Panoptykon, Fundacji Urszuli Jaworskiej oraz Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego – podmiotów reprezentujących różne grupy interesariuszy, które miały okazję złożyć swoje wnioski i uwagi do Kodeksu.

 

Po co te kodeksy?

Prawidłowe realizowanie zobowiązań wynikających z RODO nakłada wiele obowiązków na podmioty przetwarzające dane osobowe. Placówki medyczne do takich podmiotów należą. W szczególności, że dysponują dużą ilością danych o stanie zdrowia będących danymi wrażliwymi.

Celem Kodeksu jest doprecyzowanie tych przepisów i wskazanie modelowych rozwiązań, które mają służyć większemu bezpieczeństwu danych pacjentów.

Dzięki takiemu praktycznemu podejściu do ochrony danych osobowych, placówki medyczne znajdą w Kodeksie realną pomoc we właściwej interpretacji i wdrożeniu przepisów RODO. To bardzo istotne, w szczególności ze względu, że RODO wprowadziło system kar finansowych za naruszenie przepisów ochrony danych osobowych.

 

Większa ochrona danych osobowych pacjentów

W jaki sposób należy spełniać obowiązki informacyjne, jak realizować prawa pacjentów, w jaki sposób zabezpieczać dane pacjentów? To tylko niektóre z pytań, na które odpowiada Kodeks.

Choć przystąpienie do Kodeksu nie jest obowiązkowe, to wdrożenia przez placówki medyczne zasad w nim opisanych podniesie poziom ochrony danych osobowych przetwarzanych przez placówki i zabezpieczy je przed ewentualnymi konsekwencjami finansowymi i biznesowymi.

Stosowanie zatwierdzonego przez Prezesa UODO Kodeksu będzie również brane pod uwagę m.in. w przypadku ustalania kary pieniężnej za naruszenie RODO. Podany do publicznej wiadomości Kodeks oraz informacja o tym, że placówka medyczna do niego przystąpiła może także pozytywnie wpłynąć na postrzeganie placówki przez pacjentów.

 

Zapoznaj się z treścią Kodeksu – Kodeks postępowania dotyczący ochrony danych osobowych przetwarzanych w małych placówkach medycznych